راهبردها و استراتژی ها

مرکز نوآوری و شتابدهی ایراوین، با هدف تجمیع تمامی اجزای دخیل در فرآیند کارآفرینی، توسعه آن و شناسایی استعدادها و توانمندی های کشور در حوزه حمل و نقل شکل گرفته است و در آن بناست تا از طریق برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری رویدادهای کارآفرینانه در کل کشور، کمک، راهنمایی و حمایت از افراد و تیم های عالقه مند به ایجاد کسب و کار، ایجاد ارتباط بین صاحبان ایده و سرمایه گذاران، ایجاد ارتباط با دانشگاه ها و
بهره گیری از دانش اساتید و متخصصین این حوزه به منظور بکارگیری در بازار، ایجاد ارتباط کارآفرینان و
تیم های کسب و کار نوپا با مشتریان و بازار، ایجاد ارتباط بین متقاضیان کار و کارآفرینان و همچنین تسهیل روندهای اخذ مجوزهای کسب و کار با کمک گرفتن از نهادهای مربوطه، در جهت توسعه کارآفرینی در بخش تولید سرویس های نوین حمل و نقل پیشرفته گام بردارد.

ضـرورت و اهمیـت مرکز

 • ایجاد بازارها جدید و یا بوجود آمدن نیازهای متنوع جدیدتر مرتبط با حوزه مرکز
 • نبود مراکزی عمومی و تخصصی به عنوان مشاور و حامی برای ایجاد کسب و کارهای کوچک
 • وجود بازارهای بسیار قدرتمند صنعتی در منطقه خاورمیانه و کشورهای همجوار
 • وجود پول های خرد و پراکنده از یک طرف و نبود سرمایه در گردش مناسب در بازارهای صنعتی

مزیت های تیم اجرایی

 • همراهی و مشارکت کارشناسان و اساتید خبره
 • تجربه حرفه ای و متعدد تیم اجرایی در حوزه های مرتبط با محورهای مرکز
 • نفوذ کامل و کانال توزیع حرفه ای در کشورهای منطقه و همسایه کشور ایران
 • تیم حرفه ای برنامه نویسی سایت و اپلیکیشن و پُرتال فروش
 • تجربه بلند مدت در حوزه واردات کاالی اساسی و صادرات محصوالت مرتبط با مرکز
 • ارتباط با انجمن ها، اتحادیه های اصناف و سازمان های دولتی و خصولتی
 • ارتباط و آشنایی با تجار و شرکت های فعال مرتبط با حوزه های مرکز
 • ارتباط با سرمایه گذاران و شرکت های تامین سرمایه
 • ارتباط با بازارها و صنایع بین الملل
 • ارتباط و شراکت با تیم های صادراتی و فروش داخلی و خارجی