کسب و کارهای فضاپایه، بخصوص در حوزه ماهواره، کسب و کارهایی هستند که به منظور تولید محصول در حوزه فناوری فضایی و ماهواره ها ایجاد شده اند. طراحی ایده و تجاری سازی و بازاریابی تخصصی در حوزه کسب و کارهای فضا پایه و خلقِ نیاز جدید در این حوزه یکی از مهم ترین اهداف مرکز نوآوری و شتابدهی ایراوین است.

کسب و کارهای فضاپایه، بخصوص در حوزه ماهواره، کسب و کارهایی هستند که به منظور تولید محصول در حوزه فناوری فضایی و ماهواره ها ایجاد شده اند. طراحی ایده و تجاری سازی و بازاریابی تخصصی در حوزه کسب و کارهای فضا پایه و خلقِ نیاز جدید در این حوزه یکی از مهم ترین اهداف مرکز نوآوری و شتابدهی ایراوین است.

یکی از مهم ترین کارکردهای این حوزه طیف سنجی و سنجش از راه دور از طریق ماهواره ها و همچنین پردازش و تحلیل داده‌ها است. با وجود پتانسیل بالای فناوری سنجش از دور و داده های ماهواره ای در زمینه های مختلف، بایستی توجه نمود که استفاده صحیح و عملی از این داده ها در مطالعات علوم زمین و سایر موارد مستلزم تفسیر درست این اطلاعات جهت شناسایی و استخراج پارامترهای فیزیکی پدیده های مورد مطالعه است. به عبارت دیگر باید قبل از استفاده عملی از این داده ها برای تفسیر صحیح و اصولی، اقدام به شناسایی پدیده های مختلف مرتبط با موضوع مورد مطالعه و استخراج پارامترهای فیزیکی آن گردد.

 

 برای ایجاد شرایط لازم جهت تفسیر صحیح داده های سنجش از دور، لازم است تا ضمن بازسازی روند تصویربرداری توسط سنجنده های مختلف، واقعیت فیزیکی عوارض موجود در این تصاویر نیز مشخص گردد. این امر با بررسی رفتار طیفی عوارض زمینی و جمع آوری اطلاعات آموزشی از مناطق مورد مطالعه محقق می شود. به عبارت دیگر، مدل سازی مورد نیاز جهت تبدیل داده‌های خام ارائه شده از سنجنده‌ها به پارامترهای فیزیکی و معنی دار از عوارض مورد تصویربرداری، نیاز به انجام آزمایش های محیطی با هدف طیف سنجی و رادیومتری دارد. اطلاعات حاصل از این آزمایش ها برای رفتار سنجی ماهواره و تعمیم به سایر تصاویر مورد استناد قرار می گیرند. بر این اساس می توان چنین نتیجه گرفت که فناوری سنجش از دور به عنوان مهم ترین روش جمع آوری و اخذ اطلاعات از پدیده-های سطح زمین مطرح می‌شود و برای تفسیر صحیح اطلاعات خروجی از آن نیازمند یکسری بررسی‌های طیف سنجی و رادیومتری می‌باشد. طیف سنجی یکی از روش های مورد استفاده برای دریافت اطلاعات از یک ماده با استفاده از بررسی برهم کنش نور و ماده مورد نظر می باشد.

مهم ترین حوزه های فعالیت مرکز نوآوری و شتابدهی ایراوین در حوزه ماهواره ها

خدمات ماهواره ای به ویژه طیف سنجی و سنجش از دور

 تحلیل و پردازش دادهها توسعه کسب و کارهای فضاپایه

 میکرو ماهواره‌ها

 ترویج فعالیت در حوزه‌های مرتبط با فناوری ماهواره ای

 منتورینگ و شتابدهی