اصول برگزاری جلسات

مبحث حاضر به‌صورت چکیده از دوره آموزشی فن مدیریت جلسات اداری تهیه‌شده است.

نکات:

 1. ۱-     جلسه مؤثر موجب مشارکت عمده افراد در مسیر موفقیت سازمان می‌شود.
 2. همدلی، ایجاد فرصت برای کارکنان، بهره‌مندی از خرد جمعی، ارائه راهکارهای مناسب و بررسی نقاط ضعف و قدرت سازمان از مزایای یک جلسه خوب است.
 3. جلسات باید مختصر و مفید باشد.
 4. هدف جلسه از ابتدا باید مشخص باشد.

تعریف جلسه:

گردهمایی با هدف خاص بوده که زمان و مکان آن مشخص است و دستور کار آن از قبل تعیین‌شده است.

انواع جلسات:

 1. ۱-     اطلاعی
 2. آموزشی
 3. مشورتی
 4. تصمیم‌گیری

مراحل برگزاری یک جلسه مختصر و مفید:

تدابیر قبل از جلسه

اقدامات مربوط به زمان جلسه

اقدامات پس از برگزاری جلسه

 1. ۱-     مدیریت قبل از جلسات
  1. ضرورت تشکیل جلسه
  1. نوع جلسه
  1. دستور جلسه
  1. پیش‌نویس طرح اولیه جلسه
  1. توقع از جلسه
  1. تعین اعضای جلسه
  1. تعداد اعضای جلسه
  1. سطح اعضای جلسه
  1. مدت‌زمان جلسه
  1. مکان
  1. زمان
  1. رییس و دبیر جلسه
  1. دعوت‌نامه
  1. پذیرایی
 2. اقدامات حین جلسه
  1. زمان شروع جلسه (حضور اول وقت مدیر و دبیر در جلسه و یا حتی زودتر از شروع تشویق شفاهی از اعضایی که سروقت در جلسات حضور می‌یابند).
  1. تلاوت قرآن
  1. شروع بحث با سخنان (۵ الی ۱۰ دقیقه) رییس جلسه
  1. اخبار
  1. کلیات هر دستور کار جلسه (۵ دقیقه توسط کارشناس)
  1. بحث تفصیلی هر دستور کار جلسه
  1. موضع‌گیری رییس جلسه
  1. ایجاد فضای آزاد نقد
  1. مشارکت همه اعضا (رییس باید داوطلبانه یا نوبتی فرصت مشارکت همه را ایجاد کند و یا حتی می‌تواند کارکنان را نام ببرد)
  1. کنترل سخنان اعضای جلسه (عدم خروج از بحث اصلی رعایت حدود زمانی)
  1. کنترل تعامل اعضای جلسه (نقد و بحث نابجا از نظرات هم ایجاد نشود.)
  1. خودکنترلی رییس (عدالت در نوبت عدم بحث‌های دونفره عدم موضع‌گیری فوری نگاه با عدالت به افراد.)
  1. نظر کارشناسی خود رییس جلسه در کنار نظر دیگران.
  1. جمع‌بندی و تصمیم‌گیری ۱۰ الی ۱۵ دقیقه.
  1. شفافیت تصمیم اتخاذشده.
  1. شفافیت مسئولیت مجریان جلسه.
  1. ثبت و ضبط مباحث جلسه.
  1. زمان ختم جلسه رأس ساعت انجام شود.
 3. مدیریت بعد از جلسه
  1. ارسال صورت‌جلسه و مصوبات
  1. پیگیری مصوبات
  1. پیگیری قاطع و محترمانه
  1. بکارگیری سیاست تنبیه و تشویق.
  1. پیگیری در ابتدای جلسه.

نقش افراد شرکت‌کننده در جلسه

 1. نظریه‌پرداز
 2. عمل‌گرا
 3. اجرایی
 4. مراقبین
 5. ۱-     نظریه‌پردازها: تمرکز موضوعی دارند. خلاق و به دنبال حل مشکل هستند. نظرات دیگران را توسعه می‌دهند.
 6. عمل‌گراها: به هدف فکر کرده و تمرکز روی هدف دارند. حاضرین را زیر نفوذ برده و نظریه‌پرداز نیستند. جلسه را به سمت تصمیم هدایت می‌کنند. نظرها را به دستورالعمل تبدیل می‌کنند.
 7. اجرایی‌ها: به تجزیه‌وتحلیل مشکلات پرداخته و جزئیات کار را نیز بررسی می‌کنند. اطمینان حاصل کرده تا مطلبی فراموش نشود. کنترل جزئیات را انجام می‌دهند.
 8. مراقبین: ایجاد هماهنگی برای رسیدن جلسه به هدف.

دلایل شکست جلسه:

 1. جلسه غیرضروری است.
 2. جلسه به دلیل نادرستی تشکیل‌شده است.
 3. موضوع جلسه نامشخص است.
 4. افراد نامناسب در جلسه حضور دارند.
 5. فقدان کنترل مناسب.
 6. محیط نامناسب.
 7. زمان نامناسب.

مقایسه روال مثبت و منفی جلسه

ردیفمنفیاداره جلسهمثبت
۱دیر آمدن اعضاءشروعحضور به‌موقع در جلسه
۲خارج شدن از موضوع اصلی است.  پرداختن به‌نوبت به دستور کاربحث هر موضوع در زمان مشخص آن
۳تعارض بین اعضاء  جویا شدن نظر افراد در یک موضوعاعضا به نحو اثربخشی مشارکت دارند.
۴افراد به بحث‌وجدل ادامه می‌دهند.حرکت در جهت اهدافهمه راه‌حل‌ها بررسی می‌شوند.
۵بحث‌وجدل بی‌نتیجه است.تصمیم‌گیریافراد باهم مذاکره دارند.
۶جلسه بدون نتیجه خاتمه می‌یابد.ختم جلسهموضوعات جمع‌بندی و در مورد آن توافق می‌گردد.